AZ ELSŐ ADVENT ÜZENETE

''Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, és mondván: Betelt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.'' (Márk 1:14-15)Amikor Jézus Galileában járt-kelt, tanított és gyógyított, a városokból és falvakból tömegek sereglettek köré. Sokan jöttek még Júdeából és a szomszédos tartományokból is. Jézus gyakran kénytelen volt elrejtőzni az emberek elől. A lelkesedés olyan magasra csapott, hogy óvintézkedéseket kellett tennie, nehogy a római hatóságok zendüléstől kezdjenek tartani. Sosem volt még a világon ehhez hasonló időszak. A Menny leszállt az emberekhez. Éhező és szomjúhozó emberek, akik régóta várták Izráel szabadítását, most az irgalmas Megváltó kegyelmének lakomáján vehettek részt. Az evangéliumi üzenet, amelyet maga a Megváltó hozott, a próféciákon alapult. Az ''idő'', amelyről azt mondja, betölt, a Gábriel arkangyal által Dánielnek megadott időszakot jelenti. ''Tudd meg azért, és vedd eszedbe: a Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig hét hét és hatvankét hét van'' (Dániel könyve 9:25), hatvankilenc hét, vagyis négyszáznyolcvanhárom év.

A Jeruzsálem helyreállítására és újjáépítésére vonatkozó parancsot Artaxerxes Longimanus rendelete véglegesítette (lásd Ezsd 6:14; 7:1.9); ez Kr. e. 457 őszén lépett hatályba. Ettől az időtől számítva négyszáznyolcvanhárom év Kr. u. 27 őszéig tart. A prófécia szerint ennek az időszaknak a Messiásig, a felkentig kell tartania. Kr. u. 27-ben Jézust a keresztségekor felkente a Szentlélek, s ezután hamarosan elkezdődött a szolgálata. Ekkor hirdette az üzenetet: ''Betölt az idő'' (Márk evangéliuma 1:15). Krisztus eljövetelének ideje, felkenetése a Szentlélek által, halála, az evangélium hirdetése a pogányoknak, mindez pontosan meg volt írva. ''A Krisztusnak őbennük levő Lelke [.] eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről'' (IPét 1:11). Amiképpen Krisztus első adventjének üzenete bejelentette a kegyelem országát, úgy jelenti be második adventjének üzenete az Ő dicsőséges országát.
ATTILA
Ötletgazda