JÉZUS KÉTFÁZISÚ ELJÖVETELE?

A diszpenzacionalisták azt tanítják, hogy Jézus eljövetelének két fázisát a görög fordítású Bibliában találják. Állításuk szerint először lesz a 'titkos elragadtatás', melyet a 'parousia' szó jelöl, majd hét évvel később a megdicsőülés, a Jézus eljövetele teljes hatalommal és dicsőséggel, melyre az 'apokalupsis' kifejezést alkalmazzák. De valójában e görög szavak nem két elkülönülő eseményt mutatnak be.Például Pál használja a 'parousiá'-t az elragadtatás igazolására használt fejezetben, ahol Jézus egybegyűjt minket:

"Mert maga az Úr riadóval arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először, akik meghaltak Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk." (1Thess 4:16-17)

Majd a levelében továbbhaladva olvashatjuk, hogy ugyanezt a szót használja akkor is, amikor a bűn emberének elpusztításáról esik szó.

"Akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének ('parousia') feltűnésével." (2Thess 2:8)

E Biblia-versek azt teszik világossá, hogy a 'parousia' eseménye, mely Jézus visszajövetele, egyértelműen a bűn emberének uralkodása után fog bekövetkezni, nem pedig az Antikrisztus uralkodásának kezdetén, mintegy elmenekülve az elől az elragadtatás által. A másik görög szó az 'apokalupsis':

"Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz néktek. mikor megjelenik ('apokalupsis')." (1Pt 1:13)

Miért vannak felszólítva a keresztények, hogy reménységüket őrizzék meg Jézus eljöveteléig, 'apokalupsis'-áig, hogyha az igazi reménységük az ő eljövetele előtt hét évvel bekövetkező titkos elragadtatás lesz?

A diszpenzacionalisták azt tanítják, hogy Jézus eljövetelének két fázisát a görög fordítású Bibliában találják.

Most nézzünk meg néhány verset, melyek minden kétséget eloszlatnak afelől, hogy e két szó, a 'parousia' és az 'apokalupsis' ugyanarra az eseményre utaló kifejezések a Bibliában!

"Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember diának eljövetele ('parousia') is." (Mt 24:37)

"És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is." (Lk 17:26)

"Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik ('apokalupsis')." (Lk 17:30)

Semmilyen bibliai alapja nincs a két esemény közötti hétéves kimaradásnak. E két kifejezés, a 'parousia' és 'apokalupsis' ugyanarra az eseményre vonatkoznak. Valójában sok diszpenzacionalista tanító azt állítja, hogy a titkos elragadtatás nem is Jézus visszatérését jelenti. Azt mondják, hogy az ő dicsőséges eljövetele az elragadtatás után hét évvel következik be. Milyen ellentmondásos, összezavaró magyarázat ez! Pedig sok helyen inti az írás a keresztényeket, hogy várják és figyeljék a Megváltó második eljövetelét.

"Legyetek azért, atyámfiai, békét tűrők az Úrnak eljöveteléig! Imé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap." (Jk 5:7)

Miért szólítják fel a keresztényeket, hogy legyenek béketűréssel a Megváltó eljöveteléig, hogyha már hét évvel az ő visszatérése előtt elragadtatnak a mennybe? Különös, hogy e tanítások olyan elméletekre és elgondolásokra alapulnak, melyek a Szentírásban egyáltalán nem találhatók meg. Már annyiszor ismételték e frázisokat, hogy milliók fogadták el azt, hogy bibliai alapokon nyugszanak.

Nézzünk meg néhány Igét, melyeket arra használnak fel, hogy igazolják velük Jézus eljövetelének két szakaszban való bekövetkezését! Figyeljünk arra, hogy e versek egyáltalán nem azt üzenik, amit néhányan belemagyaráznak!

"Mivel megtartottad az én béketűmre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e Föld lakosait." (Jel 3:10)

Ezzel a Biblia-verssel magyarázzák, hogy Krisztus az igazakat a nagy megpróbáltatás előtt fogja elvinni a világból; bár a rész olvasásakor egészen egyértelmű, arról egyáltalán nem esik szó, hogy az igazak megóvása az ő Földről történő elvitelük által történik. Jézus ezt teljesen világossá is teszi:

"Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották." (Jn 17:6)

"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól." (Jn 17:15)

Mindkét szakaszban figyeljünk arra, hogy "megtartották a beszédedet" Mindkét esetben ugyanarról a csoportról van szó: a hűségesekről. Hogyha akik "megtartják Isten beszédét", "megtartatnak a Gonosztól" is ezen a Földön anélkül, hogy ki lennének véve a világból, akkor miért feltételezzük azt, hogy különleges eljövetelre és titkos elragadtatásra lenne szükségük a "kísértés órája" elől? A Jelenések 3:10-ről bármit is tanítsanak, de az biztos, hogy nincs szó benne Jézus különleges eljöveteléről.

Az igaz bibliai tanításoknak egyértelmű, világos Igékre kell alapozódnia, melyeket az egész Szentírásból igazolni lehet, nem pedig környezetükből kiragadott, homályosan magyarázott Biblia-versekre. A következő szakasz is jó példa erre! Lukács 21:36 versében Jézus ezt mondja a tanítványainak:

"Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!"

Hogyan? Úgy, hogy lesz egy titkos eljövetel hét évvel a világ vége előtt, hogy kiragadja őket a világból?

A válasz: határozottan nem!
Jézus imájából tudjuk, hogy "nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól" (Jn 17:15). Amikor azt mondja nekik, hogy "imádkozzanak, hogy mindezeket elkerülhessék", akkor is ugyanerre gondol az Üdvözítő. Ez teljesen kizárja a titkos elragadtatás lehetőségét. A Biblia-vers, amit arra használnak fel, hogy a titkos elragadtatást megmagyarázzák, éppen azt akarja mondani, hogy a szenteknek nem szabad elhagyniuk a világot a megpróbáltatás ideje alatt.

ATTILA
Ötletgazda
Valóban titkos lesz? A hét évig tartó megpróbáltatás


Ezeket olvastad már?

VALÓBAN TITKOS LESZ?

MIKOR JELENIK MEG AZ ANTIKRISZTUS?

MIT ÍGÉRNE JÉZUS?