MIKOR JELENIK MEG AZ ANTIKRISZTUS?

Most a legszembetűnőbb következetlenséghez érkeztünk, mely szerint az Antikrisztus nem fog megjelenni, csak akkor, ha a szentek már elragadtattak - hét évvel a világ vége előtt.Pál e kérdést egyértelműen lezárja a következő Biblia-verssel:

"Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi őhozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háborgassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek, fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát." (2Thessz 2:1-4)

Pál szavai annyira egyértelműek, hogy nehéz velük vitába szállni. Bárkinek, ha megmutatjuk e szavakat, akár gyermeknek, akár olyannak, aki olvasni tud és még nincs elfogulva valamilyen magánfordító által leírt szövegnek, azt fogja mondani, hogy a bűn embere (az Antikrisztus) el fog jönni, mielőtt Jézus visszatér. Pál nem valami szuperemberről beszél, aki az általa írt levelek után 2000 évvel jelenik meg. Így írja a 7. versben:

"Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja,
félre kell az útból tolatnia."
(2Thessz 2:7)

Pál leveleiben már figyelmeztet az Antikrisztus kibontakozó lelkére. A VI. századra az Antikrisztus lelke már kifejlődött. A megtévesztés nagy drámájának befejező eseménye éppen Jézus eljövetele előtt következik be:

"És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével,
és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével."
(2Thessz 2:8)

Egyesek szerint az Antikrisztus nem fog megjelenni, csak akkor, ha a szentek már elragadtattak.

"És akkor fog megjelenni a törvény taposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével." - Ebből a részből félreérthetetlenül megtudhatjuk, hogy Jézus eljövetelekor elpusztul az Antikrisztus és nem fog megjelenni a második advent után. Lássunk még egy mindent megkoronázó Igét: "És láttam királyiszékeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel; és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre; és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig." (Jel 20:4)

Mennyire egyértelműen romba dönti a mai modern futuristák és próféciamagyarázók tanításait, ami szerint ők azt állítják, hogy az Antikrisztus kibontakozása és az ő bélyegének kivetése az első feltámadás után lesz, ami tulajdonképpen a titkos elragadtatás. A napokban egy rádióbemondó is ezt a hitet erősítette: "Nem szándékozom itt lenni, amikor a fenevad az ő bélyegét kiveti az emberekre. A nagy megpróbáltatás ideje alatt a mennyben leszek az elragadtatás által." Csakhogy a fenti Biblia-versek tisztázzák számunkra, hogy akik először támadnak fel Jézus második eljövetelekor, ők már visszautasították az Antikrisztus imádását vagy bélyegének felvételét! Következésképpen már az első feltámadás előtt, azaz már jóval Jézus második eljövetele előtt színre lép, és folytat elnyomó tevékenységet.

Nem kíséreljük meg ennél a pontnál az Antikrisztus beazonosítását, hanem engedjétek meg, hogy megjegyezzük, honnan is indult ez a tanítás - hogy az Antikrisztus a jövőben fog érkezni. A reformáció ideje alatt a legtöbb reformátor megértette, hogy a róla szóló Biblia-magyarázat a római egyházrendszerre vonatkozik, mely a középkorban fejlődött ki. Természetesen Róma nem örült ennek a Szentírás-értelmezésnek. Figyeljük meg a próbálkozását, hogy e magyarázatot megsemmisítse:

"Annyira erős lett a meggyőződés, hogy a pápaságot az Antikrisztussal azonosítsák, aki az emberek elméjét elnyeri, hogy Róma úgy látta, tennie kell valamit, kitalálva más magyarázatokat, melyek hatástalanítják a pápaság Antikrisztussal való beazonosítását."

"Ennek megfelelően a reformáció évszázadának vége felé a kor két legtanultabb doktora, teljesen különböző értelemmel, elhatározta, hogy minden igyekezetüket belevetve az emberek figyelmét elterelik arról, hogy a próféciákban megnevezett Antikrisztus a pápasággal azonos. A jezsuita Alcazar arra adta magát, hogy a Bibliában az Antikrisztusról szóló próféciák már a múltban, jóval a pápák létezése előtt beteljesedtek, ezért tehát nem vonatkozhatnak a pápaságra."

"Másfelől a jezsuita Ribera egy futurista magyarázat által próbálja a figyelmet elterelni a Pápaságról. Szerinte ezek a próféciák nem a pápaság életútjára, hanem egy olyan szuper személyiségre vonatkoznak, aki még nem jelent meg, de megjelenésekor 3 és fél évig fog uralkodni. Így Alford állítása szerint Ribera kb. Krisztus után 1580 óta a modern idők futurista irányzatának alapítójaként emlegethető."

"Mélységesen szomorú, hogy a futurista irányzat támogatói elsősorban protestánsok, akik a leginkább Róma kezére játszanak, és segítenek annak bizonyításában, hogy a Bibliában említett 'Antikrisztus' nem azonos a pápasággal."

Így tehát a titkos elragadtatásról, valamint a jövőben elérkező Antikrisztusról szóló tanítás a jezsuitáktól származik, abból a célból, hogy a pápaságot tisztára moshassák. Egy hasonlóan rossz ízű történet fűződik a "két fázisból álló advent" magyarázatához is. 1830 előtt ezt a magyarázatot nem tanították. Edward Iring pásztorolásával egy skót gyülekezetben Margaret McDonald azt állította magáról, hogy ihletett kijelentéseket kapott, amit el is hittek neki. Jézus második, látható és dicsőséges eljöveteléről beszélt, de a kijelentés azzal folytatódott, hogy az eljövetelnek van egy másik része is, egy titkos, különleges eljövetel, amikor az igazán elkészült embereket az Isten elragadja magával.

John Nelson Darby-Brethren, Anglia akkori prédikátora és szorgalmas írója nagyban felelős volt e tanítás széleskörű elterjesztésében. 1850-re és 1860-ra már Amerikában is annyira elterjedt ez a tanítás, hogy a legnagyobb fellendülést egy Cyrus Ingerson Scofield nevű férfi által kapta, aki erősen hitt Darby tanításainak, melyeket be is jegyezte az általa írt, 1909-ben kiadott Scofield-féle kézi Biblia megjegyzéseibe. Azóta széleskörűen elfogadottá vált ez a látásmód - gyakran olyan emberek között is, akik egyáltalán nincsenek tudatában annak, hogy e hit nem keresztyén emberek által fejlődött ki az évszázadok során.

Nagyon sok igazi keresztyén ember hiszi e tanítást, anélkül, hogy eredetét megkérdőjelezné.

Oswald Smith, Toronto neves írója és lelkipásztora "Megpróbáltatás vagy elragadtatás - melyik?" című füzetében írja, hogy ő is híven ezt a tanítást követte, de amikor nekilátott, hogy igazolja, rá kellett jönnie, hogy egy Biblia-verset sem talál ennek alátámasztására. Beismerte: "Arra tanítottak, hogy a görög szó, a 'parousia' mindig az elragadtatásra vonatkozik, és Jézus dicsőséges eljövetelére más szavakat használ az írás. De rá kellett jönnöm, hogy ez nem igaz. Az Újszövetség összes írójának versein átmehetünk, hogy keressünk Jézus két fázisban történő eljövetelét igazoló Biblia-verset vagy utalást, de egészen biztos, hogy kudarcot vallunk. Emberi kitalálásról van szó. Kutassanak és lássák meg! Nincs egy olyan vers sem a Bibliában, amely csak utalna is erre."

ATTILA
Ötletgazda
A hét évig tartó megpróbáltatás A második esély


Ezeket olvastad már?

HÉT ÉVIG TARTÓ MEGPRÓBÁLTATÁS

A MÁSODIK ESÉLY

MIT ÍGÉRNE JÉZUS?