A KÉT ELLENFÉL KÜZDELME.

János sokat mondó jelképek egész sorát alkalmazta, hogy érzékeltesse a Jézus és Sátán közötti végső küzdelem folyamatát.
Ilyen például a sárkány, a bárány és a két fenevad. Az ellenfelek legéletszerűbb megjelenítése a Jelenések könyve 12. és 17. fejezetében fellépő két asszony jellegzetes alakjában tárul elénk. Nem is lehetett volna szemléletesebben ábrázolni a küzdelem két résztvevőjének természetét. Az egyik fél a Jelenések könyve 12. fejezetében a tisztaságot szimbolizáló Napba öltözött asszony, akinek a fején csillagkorona és a lába alatt a Hold látható. Ő a tiszta egyházat, Krisztus menyasszonyát jelképezi. A próféta megírta:

"A szép és elkényeztetett asszonyhoz tettem hasonlóvá Sion leányát." (Jer 6:2)

"És adtam beszédemet a te szádba, és kezem árnyékával fedeztelek be, hogy újonnan plántáljam az egeket, és megalapítsam a Földet, és ezt mondjam Sionnak: Én népem vagy te!" (Ésa 51:16)

Később Pál apostol ugyanezt a szimbolikus képet használja az egyházra, amikor ezt írja:

"Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé." (2Kor 11:2)

A végidőben minden ember választani fog: a tiszta szüzet vagy a parázna asszonyt követi.

A másik fél, a Jelenések könyve 17. fejezetében szereplő megrészegedett, skarlátba öltözött parázna asszony, aki sok vizeken ül, kezében az utálatosságokkal teli aranypohárral. Ő a Jelenések könyve 12. fejezetében ábrázolt tisztaságot jelképező asszony ellentéte. A parázna asszony is az egyházat szimbolizálja, még pedig azt az egyházat, amely a lelki paráznaság bűnébe esett. Pohara tele van utálatossággal. A Biblia szerint ennek az asszonynak az alakja a Jézus Krisztusról való elfordulást,

az Ige iránti hűtlenséget példázza.

"Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz." (Jak 4:4)

Ez az egyház Jézus Krisztus menyasszonyaként engedetlen Isten Igéje iránt - ehelyett a világ szokásai és az ellenség tanításai szerint él, ezért lelkileg paráznává válik. Az utálatosságokat tartalmazó pohár a hamis tanításokat példázza és azokat a hitelveket, amelyek teljesen ellentétesek Krisztus, az igazi vőlegény tanításaival.

Ahogy a Jelenések könyvében két csoportra oszlik a Föld lakossága, aszerint, hogy Krisztust vagy a Sárkányt követik, az igazságnak vagy a hamisságnak engedelmeskednek, illetve az Isten pecsétjét vagy a fenevad bélyegét veszik fel, a végidőben ennek megfelelően minden ember választani fog:

a tiszta szüzet vagy a parázna asszonyt követi.

Elgondolkodtató, hogy kivétel nélkül mindenki vagy az egyik, vagy a másik táborba tartozik, köztes megoldás nem lesz. Csak a megváltottak vagy az elveszettek tábora létezik. A próféta elnézett az egyik irányba és azt látta, hogy Isten haragja kitöltetik azokra, akik felvették a fenevad bélyegét (Jel 14:10-11). Majd tekintetét a másik táborra vetette:

"Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!" (Jel 14:12)

A hittapasztalat, a krisztusi hit gyakorlása teszi lehetővé az Isten parancsolatai iránti engedelmességet - ez különbözteti meg Krisztus és a fenevad követőit.

Támogatom a nicelife küldetését, hogy fennmaradjon!
Klinnsy
Ötletgazda
Forrás: Joe Crews "The Scarlet Woman" című írása alapján.
Intenzív munka a gyülekezetben A paráznaság rendszere


Ezeket olvastad már?

A PARÁZNA ASSZONY NEVE

KIHÍVÁS BABILONBÓL

A FEHÉR RUHÁBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY